Loyalo System Business - Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Systemu Loyalo i obowiązuje od chwili rejestracji w Systemie i akceptacji Regulaminu przez Użytkownika. Umowa na świadczenie usług opisanych w niniejszym regulaminie zostaje zawarta pod warunkiem rejestracji w systemie, zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

2. Definicje

2.1. Regulamin – jest to niniejszy Regulamin.
2.2. System – Oprogramowanie dostępne na loyalosystem.com, umożliwiające wdrożenie systemu lojalnościowego w firmie Użytkownika o zakresie usług opisanych w punkcie 4.
2.3. Spółka – spółka Bizo Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 25B/30.
2.4. Użytkownik – korzystająca z Systemu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.5 Klient - rozumie się przez to klienta Użytkownika, który korzysta z systemu lojalnościowego utworzonego przez Użytkownika przy użyciu Systemu.
2.6. Cennik – są to warunki i wysokość opłat za usługi Systemu; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu. Cennik dostępny jest na stronie www.loyalosystem.com/pl

3. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do Systemu loyalosystem.com należą do Bizo Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Borkowska 25B/30. Prawa autorskie związane z Systemem loyalosystem.com podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

4. Zakres świadczonych przez System usług

4.1. Spółka zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika następujące usługi, zgodnie z Cennikiem:
4.1.1. Aplikacja mobilna na platformę Android do obsługi systemu karty lojalnościowej
4.1.2. Panel zarządzania dostępny pod adresem app.loyalosystem.com
4.2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie zakresu świadczonych oraz funkcjonalności Systemu.

5. Dostęp do Systemu i rejestracja Użytkownika

5.1. Spółka świadczy usługi poprzez System za pomocą sieci Internet.
5.2. Użytkownik może korzystać z usług Systemu za pomocą dowolnego komputera oraz smartfonu połączonego z Internetem, po uprzedniej rejestracji w Systemie i akceptacji Regulaminu.

6. Okres świadczenia usług

6.1. Od momenu rejestracji Użytkownik dostaje bezpłatny dostęp do Systemu na okres zgodnie z Cennikiem. Po tym okresie użytkownik zobowiązany jest do uiszczania opłaty za korzystanie z Systemu według Cennika.
6.2. Jeśli Użytkownik nie dokona płatności, zachowuje przez czas nieograniczony prawo do bezpłatnego dostępu do usług opisanych w Cenniku jako bezpłatne.
6.3. Spółka zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w trybie natychmiastowym, jeśli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, działa na szkodę Spółki lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem. W takim przypadku Spółka ma prawo zablokowania dostepu do konta Użytkownika. Natomiast Użytkownikowi nie należą się żadne roszczenia od Spółki.

7. Odpłatność za usługę

7.1. Zakres usług świadczonych bezpłatnie jest określony w Cenniku.
7.2. Dostęp do pełnej wersja Systemu świadczony jest odpłatne wg Cennika.
7.3. W ciągu 7 dni od otrzymania zapłaty Spółka wystawi fakturę VAT.

8. Dane Użytkownika i ich ochrona

8.1. Dane Użytkownika, wprowadzane do Systemu, stanowią własność Użytkownika.
8.2. Zatwierdzając postanowienia Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych jego osobowych przez Bizo Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Borkowskiej 25B/30 w celu założenia konta w Systemie loyalosystem.com i skorzystania z programu Loyalo System. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zarządzania, zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie konta i skorzystanie z Systemu Loyalo.
8.3. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji, w szczególności na usługi, o których mowa w pkt. 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

9. Odpowiedzialność Spółki

9.1. Spółka podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Systemu pod względem technicznym i prawnym.
9.2. Spółka podejmuje także wszelkie środki w celu ochrony danych Użytkownika.
9.3. Spółka nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Systemu.
9.4. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Użytkownika z Systemu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Użytkownik łączy się z Systemem.
9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.6. Spory wynikające ze stosunków objętych niniejszym regulaminem będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Spółki.

10. Zmiana Regulaminu

10.1. Spółka zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.
10.2. O zamiarze zmiany Regulaminu Spółka zawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Systemu.
10.3. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie w momencie akceptacji przez Użytkownika, która następuje po zalogowaniu do Systemu.

11. Prawo

Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu oraz wszelkich trasakcji zawieranych między Spółką a Użytkownikiem jest prawo polskie.

12. Zwroty

Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z produktu, powinien poinformować Spółkę w ciągu 30 dni kalenarzowych od zakupu, wtedy dostanie pełny zwrot za zakupy.